Algemene voorwaarden

Voedingsconsulten vinden plaats op afspraak en worden in overleg met de cliënt
 ingepland. Annulering van een consult is tot 24 uur voor aanvang per email mogelijk. Hierna 
worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht.

Voorafgaand aan het eerste consult wordt er een vragenlijst door cliënt ingevuld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, alsmede de informatie die hij/zij tijdens de consulten verstrekt. Op basis hiervan kan een voedingsadvies op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc., of gebruikt de cliënt medicijnen dan het verzoek om eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende arts of een
voedingsadvies toegestaan is. Bij de praktijk van Healthyjeltje worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel wordt altijd eerst een bezoek aan de huisarts geadviseerd. Bij ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.

Indien u onder invloed van drugs en/of alcohol bent kan er geen consult plaatsvinden.

De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van onze diensten. De praktijk van Healthyjeltje kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit de voedingsadviezen voortvloeien.

De betaling wordt bij het starterspakket op voorhand gedaan door overmaking op rekeningnummer NL93 INGB 0756 9512 32 of na afloop van een consult voldaan a contant. De prijzen zijn inclusief BTW. Healthyjeltje is niet aangesloten bij een overkoepelende organisatie waardoor de kosten niet te declareren zijn bij uw Zorgverzekeraar.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door de praktijk van Healthyjeltje te allen tijde gewijzigd worden.